Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne  AJEDEN Sp. Z o.o.  wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej rzeczypospolitej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Korytowo, ul. Kościelna 8, 73-222 Suliszewo, NIP: 5981586839,REGON 320743408, KRS 0000343325, zwana dalej „administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

1.2 Dane osobowe usługobiorcy i klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.u. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez usługobiorcę lub klienta w sklepie internetowym. przykładowo jeżeli klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

2.2 Możliwe cele zbierania danych osobowych usługobiorców lub klientów przez administratora:

zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. konto).

Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego:

w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

2.3 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorców lub klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). w wypadku usługobiorców lub klientów nie będących konsumentami administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta.

2.4 Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym.

 

 

3. Dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania

3.1 Usługobiorca lub klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.2 Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.